Ανακοινώσεις  
 Μητρώο Ανοιχτών Δεδομένων
ΤΕΙ Αθήνας 
Εκπαίδευση και Έρευνα
Σύνδεσμος : http://opendata.teiath.gr/api/teia_elke_report.php

Το παραπάνω αρχείο περιλαμβάνει απολογιστικές εκθέσεις της ΕΕΕ του ΤΕΙ-Α για τα έτη 2007-2008, 2009-2012 και 2013-2014 σε μορφή CSV (comma separated)

Πίνακας Παραμέτρων
Μεγέθη που αναφέρονται στην έκθεση 2013-2014 και καταγράφονται ποσοτικά
Παράμετρος Τιμή Περιγραφή
code ADMACT

FINACTINC

FINACTEXP

ISOLINC

ISOEXP

PRGSUM

PRGESPA

PRGEUR

PRGEDU

PRGSPROV
Διοικητική Δραστηριότητα Γραμματείας ΕΛΚΕ

Αποτελέσματα Χρήσης ΕΣΟΔΑ

Αποτελέσματα Χρήσης ΕΞΟΔΑ

Ισολογισμοί ΈΣΟΔΑ

Ισολογισμοί ΕΞΟΔΑ

Εργα που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ

Εργα ΕΣΠΑ

Εργα Ευρωπαικα

Έργα Εκπαιδευτικά

Έργα Παροχής Υπηρεσιών
y 2013
Έτος

Παράδειγμα
http://opendata.teiath.gr/api/teia_elke_report.php?code=ADMACT&y=2013


Πίνακας Παραμέτρων
Μεγέθη που αναφέρονται στην έκθεση 2009-2012
Παράμετρος Τιμή Περιγραφή
code ADMACT

FUNDING

EXPDISTR

YRLFUND
Διοικητική Δραστηριότητα Γραμματείας ΕΛΚΕ

Χρηματοδοτηση ΕΛΚΕ

Ποσοστιαία κατανομή δαπανών

Εισροή χρηματοδότηση κατ ετος
y 2009
Έτος

Παράδειγμα
http://opendata.teiath.gr/api/teia_elke_report.php?code=ADMACT&y=2009


Πίνακας Παραμέτρων
Μεγέθη που αναφέρονται στην έκθεση 2007-2008
Παράμετρος Τιμή Περιγραφή
code FUNDING
Χρηματοδοτηση ΕΛΚΕ
y 2007
Έτος

Παράδειγμα
http://opendata.teiath.gr/api/teia_elke_report.php?code=FUNDING&y=2007^ Αρχή Σελίδας